Sellel veebilehel kasutatakse küpsiseid. Veebilehe kasutamist jätkates nõustute küpsiste kasutamisega. Tutvuge meie andmekaitsetingimustega.

Andmekaitsetingimused
Tammemõisa Vaata kõiki projekte Gildi üürikorterid Tartus

Järveotsa elamukrundid Viljandis

Müügiinfo: Aime Opermann
Müügiinfo: Anna Volmer Raud
Müügiinfo: Gertu Õunap
Tutvu lähemalt
Helista: +372 527 5985 +372 527 7359 +372 5697 9692

Järveotsa elamukrundid Viljandis

Järveotsa elamukvartal

Üles

Müüa krundid Järveotsa uues elamukvartalis.

Järveotsa piirkond on Viljandi esimene suur elamuarendus mitme aastakümne järel. Kõigepealt arendatakse välja kvartal, kuhu saab ehitada 50 maja.

Teed, torustikud, tänavavalgustuse ning muu infrastruktuuri on välja arendanud Viljandi linn. 2019. a sügisel valmisid kruusakattega teed ning 2020.a. sügisel paigaldatakse äärekivid ning asfaltkate.

Tsentraalse vee ja kanalisatsiooni liitumispunktid on ehitatud igale krundile ning liitumine sisaldub hinnas. Elektriliitumine on tehtud 6A.

Hoonsestusõiguse alusel püstitatavate elamute ehitusloa saamise hilisem tähtaeg on 3 aastat ja ehitise püstitamise hiliseim tähtaeg on 5 aastat hoonestusõiguse lepingu sõlmimise päevast.

Elamukrundid asuvad Viljandi järve äärse terviseraja vahetus läheduses, looduskaunis kohas. Lasteaed ja kool asuvad lühikese jalutuskäigu kaugusel.

Järveotsa detailplaneeringuga saab tutvuda:
https://service.eomap.ee/viljandilinn/#/planeeringud/planeeringud/833

Hoonestusõigus

Üles

3. Hoonestusõiguse tingimused

3.1. Hoonestusõigus seatakse tähtajaga 50 aastat.
3.2. Hoonestusõiguse sihtotstarve ja hoonestaja kohustused:
3.2.1. Hoonestaja on kohustatud hoonestama hoonestusõigusega koormatava maa-ala vastavalt Viljandi Järveotsa linnaosa elamutestruktuuri osa detailplaneeringuga kehtestatud tingimustele (Arhitektuuribüroo JVR OÜ töö nr 20180201). Nimetatud detailplaneering ja kruntide hoonestamisel kehtivad nõuded on kättesaadavad kohaliku omavalitsuse geoinfosüsteemi EVALD planeeringute registris: https://service.eomap.ee/viljandilinn/#/planeeringud/planeeringud/833. Hoonestaja kohustub ehitusprojekti tellimisel järgima krundile määratud detailplaneeringuga kehtestatud nõudeid (vt DPnõuded.zip2 geoinfosüsteemi planeeringute registris EVALD). Detailplaneeringu järgse ümberkruntimisega moodustunud katastriüksuste uued koha-aadressid on näidatud otsuse lisas.
3.2.2. Ehitusprojekti koostamise korraldab ja finantseerib hoonestaja.
3.2.3. Ehitiste teenindamiseks vajamineva veevärgi, kanalisatsiooni ja muude kommunikatsioonide rajamise hoonetest liitumispunktideni ning liitumised korraldab ja finantseerib hoonestaja.
3.2.4. Hoonestusõiguse alusel püstitatava ehitise (ühepereelamu) ehitusloa saamise hiliseim tähtaeg on 3 aastat hoonestusõiguse lepingu sõlmimise päevast.
3.2.5. Hoonestusõiguse alusel püstitava ühepereelamu püstitamise hiliseim tähtaeg on viis aastat hoonestusõiguse lepingu sõlmimise päevast. Ehitis loetakse püstitatuks, kui on välja ehitatud hoone kandvad seinad ja vahelaed, katus, uksed, aknad ja muud välispiirete avatäited ning rajatud ehitise teenindamiseks vajaminevad kommunikatsioonid, teed ja haljastus.
3.3. Hoonestatavatele kinnistutele juurdepääsuks rajatavate Viljandi linnale kuuluvate hoonestusõigusega mitte koormatavate tänavate, tsentraalse veevarustuse, tsentraalse reoveekanalisatsiooni ja elektrivarustuse trasside ja liitumispunktide väljaehitamist korraldab ja finantseerib Viljandi linn.
3.4. Viljandi linn korraldab tsentraalse veevarustuse, tsentraalse kanalisatsiooni ja elektrivarustuse väljaehitamise kuni liitumispunktini hiljemalt 01.10.2019.a. Arendusala tänavad kaetakse killustikkattega hiljemalt 01.10.2019.a.
3.5. Hoonestusõiguse punktides 3.2.1., 3.2.4. ja 3.2.5. nimetatud mistahes kohustuse igakordse täitmata jätmise või mittevastava täitmise eest tasub hoonestaja leppetrahvi 1000 (üks tuhat) eurot. Leppetrahv kuulub tasumisele 1 kalendrikuu jooksul arvates kinnistu omaniku poolse vastava nõude esitamisest.
3.6. Kõik hoonestusalal lasuvad maksud tasub ja avalik-õiguslikud koormatised kannab hoonestaja.
3.7. Hoonestusõiguse võõrandamiseks või koormamiseks piiratud asjaõigusega, on vajalik koormatud kinnisasja igakordse omaniku nõusolek.

4. Hoonestusõiguste lõppemine ja omanikule langemine

4.1. Hoonestusõigus lõpeb 50 aasta möödumisel arvates hoonestusõiguse kinnistusraamatusse kandmisest. Tähtaja saabumisel võib kinnistu omaniku, Viljandi Linnavalitsuse isikus ja hoonestaja kokkuleppel tähtaega pikendada hoonete eeldatava püsimisaja lõpuni, kuid mitte rohkem kui 99. aastaks.
4.2. Hoonestaja on kohustatud kinnisasja igakordse omaniku kirjalikul nõudel kandma hoonestusõiguse tema nimele (tagasilangemine) järgmiste eelduste saabumisel:
4.2.1. kui hoonestaja ei ole saanud käesoleva korralduse punktis 3.2.4 nimetatud tähtpäevaks ehitusluba, või
4.2.2. kui hoonestaja ei ole käesoleva korralduse punktis 3.2.5 nimetatud tähtpäevaks püstitanud ühepereelamut, või
4.2.3. kui hoonestaja rikub punktis 3.2.1. sätestatud tingimusi, või
4.2.4. kui hoonestaja rikub oluliselt oma lepingulisi kohustusi.
4.3. Hoonestusõiguse tagasilangemisel kinnisasja omanikule peab omanik tasuma hoonestajale hüvitise, mis on kaks kolmandikku hoonestusõiguse harilikust väärtusest.

5. Taastamiskohustus

5.1. Ehitise hävimisel on hoonestajal kohustus taastada või rajada uus hoonestus kaheksateistkümne (18) kuu jooksul pärast toimunud hävimist või lammutamist.
5.2. Hoonestajal on hoonestusõiguse alusel püstitatavate ehitiste kindlustamise kohustus. Hoonestaja on kohustatud teatama omanikule koheselt kindlustusjuhtumi saabumisest, samuti asjaoludest, mis võivad kindlustusjuhtumi põhjustada.

6. Hoonestusõiguse aastatasu

6.1. Hoonestusõiguse aastatasu suurus on 5% hoonestusõiguse seadmise lepingu sõlmimise ajal kehtivast maa maksustamishinnast, mis tasutakse üks kord aastas iga aasta 1. veebruariks järgneva aasta eest ette.

 

Asukoht

Üles
Linn Viljandi linn
Linnaosa Viljandi linn
Tänav Tuisu

Hinnakiri

Üles

Hinnatabel

Sorteerimiseks kliki tabeli tulba nooltel:

Vaata kogu tabelit
Aadress Katastritunnus M2 Hind Staatus Märkus
Vaikuse 15 89701:001:0525 1 056.00 - müüdud
Järveotsa puiestee 7 89701:001:0553 714.00 17 136 broneeritud
Tuisu 7 89701:001:0529 845.00 - müüdud
Vaikuse 3 89701:001:0542 900.00 - müüdud
Vaikuse 4 89701:001:0555 833.00 - müüdud
Tuisu 3 89701:001:0537 833.00 - müüdud
Järveotsa puiestee 5 89701:001:0558 827.00 - müüdud
Järveotsa puiestee 3 89701:001:0559 809.00 - müüdud
Vaikuse 6 89701:001:0568 866.00 - müüdud
Tuisu 5 89701:001:0552 867.00 - müüdud
Vaikuse 7 89701:001:0532 876.00 - müüdud Müüdud
Vaikuse 5 89701:001:0531 886.00 - müüdud
Vaikuse 9 89701:001:0546 910.00 - müüdud
Vaikuse 8 89701:001:0533 930.00 - müüdud
Tuisu 4 89701:001:0573 738.00 - müüdud
Vaikuse 11 89701:001:0571 949.00 - müüdud
Vaikuse 1 89701:001:0566 874.00 - müüdud
Vaikuse põik 8 89701:001:0544 1 216.00 - müüdud Müüdud
Vaikuse põik 10 89701:001:0574 948.00 - müüdud
Vaikuse põik 3 89701:001:0562 1 036.00 - müüdud Müüdud
Vaikuse põik 6 89701:001:0563 1 144.00 - müüdud
Tuisu 12 89701:001:0527 836.00 - müüdud
Tuisu 9 89714:002:0068 715.00 - müüdud
Tuisu 8 89701:001:0547 810.00 - müüdud
Tuisu 6 89701:001:0572 823.00 - müüdud
Vaikuse põik 4 89701:001:0549 907.00 - müüdud
Vaikuse 17 89701:001:0567 968.00 - müüdud
Tuisu 14 89701:001:0556 737.00 - müüdud
Tuisu 10 89701:001:0535 779.00 - müüdud
Vaikuse 13 89701:001:0554 986.00 - müüdud
Tuisu 18 89701:001:0523 1 268.00 - müüdud
Vaikuse 19 89701:001:0557 923.00 - müüdud
Tuisu 16 89701:001:0524 846.00 - müüdud
Tuisu 20 89701:001:0534 1 423.00 - müüdud
Tuisu 13 89714:002:0072 739.00 - müüdud
Tuisu 11 89714:002:0069 728.00 - müüdud
Vaikuse 12 89714:002:0087 1 169.00 - müüdud
Vaikuse 14 89714:002:0089 993.00 - müüdud
Vaikuse 10 89714:002:0085 1 149.00 - müüdud
EST ENG RUS
Menüü