UUS! Savi 8 äri ja tootmishoone Pärnus Vaata kõiki projekte Tiskreliiva kodud

Oksjon: Järveotsa elamukrundid Viljandis

Müügiinfo: Aime Opermann
Müügiinfo: Anna Volmer Raud
Tutvu lähemalt
Helista: +372 527 5985 +372 527 7359

Oksjon: Järveotsa elamukrundid Viljandis

Oksjoni tingimused

Üles

Kirjaliku enampakkumise läbiviimise tingimused hoonestusõiguse seadmiseks

1. Pakkumine.
1.1. Pakkumiste esitamise tähtaeg on 19.07.2019 kell 14:00.
1.2. Hoonestamisõiguse omandamise enampakkumise alghinna suuruse (€/m²) kõigile kinnistutele kinnitab Viljandi Linnavalitsus.
1.3. Pakkumine esitada kinnises ümbrikus aadressile Laidoneri plats 5, 71020 Viljandi. Pakkumised võtab vastu sekretär. Ümbrikul peavad olema märked ,,Järveotsa linnaosa hoonestamine“, millele on lisatud kinnistu aadress, millele pakkumine on tehtud ja ,,Mitte avada enne 19.07.2019 kell 14:00”.
1.4. Ümbrikus võib olla pakkumine ühe kinnistu hoonestusõiguse seadmise enampakkumisel osalemiseks.
1.5. Üks isik võib teha rohkem kui ühe pakkumise.
1.6. Faksiga saabunud pakkumisi ei aktsepteerita.
1.7. Pakkumine peab olema vormistatud eesti keeles.
1.8. Pakkuja soovil väljastatakse talle õigeaegselt esitatud pakkumise vastuvõtmise kinnituseks vastav teatis.
1.9. Pakkumine peab sisaldama alljärgnevat informatsiooni ja dokumente:
   1.9.1. Pakkuja nimi ja elukoht või asukoht, isikukood või registrikood, kontaktandmed. Kui pakkumise esitab esindaja, siis ka esindaja nimi ja esindaja volitusi tõendav dokument.
   1.9.2. Kirjalikku kinnitust, et pakkuja aktsepteerib täielikult käesoleva kirjaliku enampakkumise tingimusi. 
   1.9.3. Tõend tagatisraha tasumise kohta (maksekorralduse koopia).
   1.9.4. Sõnade ja numbritega väljendatud pakkumise summa täiseurodes.
1.10. Punktis 1.1 nimetatud tähtajast hiljem saabunud pakkumised ning pakkumised, mis ei vasta enampakkumisele esitatavatele nõuetele, enampakkumisel ei osale.
1.11. Pakkumised registreeritakse nende saabumise järjekorras (märgitakse saabumise kuupäev ja kellaaeg).
1.12. Kui enampakkumise kuulutuses märgitud tähtaja jooksul ei saabu ühtegi pakkumist või ükski pakkuja või pakkumine ei vasta kehtestatud tingimustele, tunnistab linnavalitsus komisjoni ettepanekul enampakkumise nurjunuks.
1.13. Ümbrike avamine toimub 19. 07.2019 kell 14:05 Viljandi Linnavalitsuse (Linnu tn 2) teise korruse saalis.

2. Pakkumise tingimused:
2.1. Pakkumismenetluses osalemiseks tuleb tasuda pakkumise tagatis 1000 eurot, mis peab olema laekunud Viljandi Linnavalitsuse arvelduskontodele EE021010302005455005 SEB Pank või arvelduskontole EE342200221011977969 Swedbank hiljemalt 19.07.2019 kell 14:00.
2.2. Tagatisraha arvestatakse hoonestusõiguste võitjatel hoonestusõiguse omandamisõiguse summa sisse. Teistele osavõtjatele tagastatakse tagatisraha hiljemalt 3 tööpäeva jooksul pärast enampakkumise tulemuste kinnitamist.
2.3. Kui hoonestusõiguse võitja ei sõlmi hoonestusõiguse seadmise lepingut 40 päeva jooksul pärast hoonestusõiguse avaliku kirjaliku enampakkumise tulemuste kinnitamist, siis tühistatakse enampakkumise tulemused ning võitjale tema poolt tasutud tagatisraha ei tagastata.

3. Nõuded pakkujale
3.1. Enampakkumisest võivad osa võtta kõik füüsilised ja juriidilised isikud, kellel on õigus sõlmida vastavat lepingut ning kelle osavõtt enampakkumisest ei ole keelatud.
3.2. Pakkumisest ei saa osa võtta isiklikult või esindaja kaudu:
   3.2.1. hoonestusõiguste seadmise otsustamisega seotud isikud, nende lähisugulased ja hõimlased vastavalt korruptsioonivastasele seadusele 
   3.2.2. kohalike maksude võlglased ja isikud, kellel on linna ees täitmata lepingutest tulenevad rahalised kohustused. 

4. Hindamise protsess
4.1. Pakkumiste läbivaatamise käigus avab enampakkumise komisjon pakkumised nende esitamise järjekorras.
4.2. Pakkumiste avamise kohta koostatakse protokoll. Protokolli kantakse pakkuja nimi, isikuvõi registrikood ja pakkumise summa. Protokollile kirjutavad alla kõik kohalviibinud komisjoni liikmed. Kõigil pakkujatel on õigus ise või esindajate kaudu osaleda pakkumiste avamisel ning tutvuda pakkumiste avamise protokolliga.
4.3. Komisjon kontrollib kõiki pakkumisi ning pakkumine loetakse vastavaks, kui see vastab kõikidele kehtestatud tingimustele.
4.4. Parima pakkumise valiku aluseks on pakutav hoonestusõiguste omandamise tasu suurus. Kõrgeima hinnaga pakkumise esitanud pakkuja tunnistatakse pakkumise võitjaks. 
4.5. Kui kirjaliku pakkumise korral on pakkumised võrdsed, annab enampakkumise läbiviija võrdse pakkumise teinud pakkujatele õiguse teha 3 tööpäeva jooksul täiendav kirjalik pakkumine. Leping sõlmitakse isikuga, kelle täiendavalt tehtud pakkumine on kõrgem. Kui kindlaksmääratud ajaks ei tee pakkujad täiendavat pakkumist, tunnistatakse enampakkumise võitjaks pakkuja, kes esitas oma pakkumise ajaliselt varem.

5. Enampakkumise tulemuste kinnitamine ja lepingu sõlmimine.
5.1. Enampakkumise tulemused kinnitab linnavalitsus.
5.2. Enampakkumise tulemusi ei kinnitata kui:
   5.2.1. Enampakkumise läbiviimisel rikuti oluliselt enampakkumise läbiviimise korda;
   5.2.2. Osavõtjate vahelised kokkulepped on mõjutanud enampakkumise käiku;
   5.2.3. Enampakkumise võitjaks osutus punktis 3.2. nimetatud isik.
5.3. Enampakkumise võitjale teatatakse enampakkumise tulemuste kinnitamisest kirjalikult pärast vastava otsuse tegemist.

6. Hoonestusõiguste lepingud
6.1. Pakkumise võitjatega sõlmitakse 40 päeva jooksul hoonestusõiguse seadmise leping arvates pakkumise tulemuste kinnitamisest Viljandi Linnavalitsuse poolt. Lepingu sõlmimisest keeldumisel või lepingu sõlmimisele mõjuva põhjuseta mitteilmumisel kaotab enampakkumise võitja tagatisraha ja õiguse lepingu sõlmimisele.
6.2. Kui enampakkumist ei toimu, enampakkumine kuulutatakse nurjunuks, tulemusi ei kinnitata või võitjaga lepingut ei sõlmita, otsustab edasise toimimise linnavalitsus.
6.3. Võitnud pakkumise summa, millest on maha arvatud tagatisraha, peab olema kantud Viljandi Linnavalitsuse arveldusarvele hiljemalt hoonestusõiguse lepingu sõlmimisele eelnenud päevaks. 

Järveotsa detailplaneeringuga saab tutvuda: https://service.eomap.ee/viljandilinn/#/planeeringud/planeeringud/833

Kinnistud

Üles
  1. Kinnistusregistriosa nr 3969639 aadressiga Tuisu tn 9 (katastritunnus 89714:002:0068, pindala 715 m², maakasutuse sihtotstarve elamumaa 100%);
  2. Kinnistusregistriosa nr 3969739 aadressiga Tuisu tn 11 (katastritunnus 89714:002:0069, pindala 728 m², maakasutuse sihtotstarve elamumaa 100%);
  3. Kinnistusregistriosa nr 3969939 aadressiga Tuisu tn 13 (katastritunnus 89714:002:0072, pindala 739 m², maakasutuse sihtotstarve elamumaa 100%);
  4. Kinnistusregistriosa nr 3971139 aadressiga Vaikuse tn 10 (katastritunnus 89714:002:0085, pindala 1149 m², maakasutuse sihtotstarve elamumaa 100%);
  5. Kinnistusregistriosa nr 3971339 aadressiga Vaikuse tn 12 (katastritunnus 89714:002:0087, pindala 1169 m², maakasutuse sihtotstarve elamumaa 100%);
  6. Kinnistusregistriosa nr 3971539 aadressiga Vaikuse tn 14 (katastritunnus 89714:002:0089, pindala 993 m², maakasutuse sihtotstarve elamumaa 100%).
 

Asukoht

Üles
Linn Viljandi linn
Linnaosa Viljandi linn
Tänav Tuisu
EST ENG RUS
Menüü